Officiële milieusticker/milieuvignet

36-uurs levering

Alle soorten milieuzones

Klantenservice 24/7 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijsstelling

Artikel 8 – Nakoming en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachten

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud, producten of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. Consument: de persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst die strekt tot de levering van zaken, diensten of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode. 
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten. Hierbij wordt tot en met het sluiten van de overeenkomst, gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Adres:  Invullen

E-mailadres: info@milieusticker-france.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op ieder aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.     Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet het geval, of niet mogelijk is, heeft de consument het recht deze via de mail aan te vragen.
 3.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit altijd duidelijk worden vermeld, indien hier onduidelijkheid over bestaat, kan de consument verduidelijking vragen via email.
 2. Het aanbod bevat een volledige en exacte omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud of diensten..
 3. Elk aanbod bevat dusdanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op moment dat aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer het ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende en veilige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders duidelijk maken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit gezien het feit dat het product/dienst persoonlijk is, en de aanvraag direct in behandeling wordt genomen.
 2. Bij de aankoop en betaling van producten is de consument verantwoordelijk voor de controle van de opgegeven gegevens. Het is niet mogelijk om deze achteraf te wijzigen.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet aangepast.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief administratie- en verwerkingskosten.
 3. Geld-terug garantie is van toepassing op aanvragen waarvan de aanvraag wordt geweigerd en die wij niet kunnen uitvoeren, annuleringskosten van €5 per aanvraag is altijd van toepassing.

 

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties zijn hierop van toepassing. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal uiterst zorgvuldig zijn bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Deze kan niet aangepast worden.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Alle betalingen worden vooraf via ideal of middels andere digitale betalingsmethode voltooid. Na betaling nemen wij de bestelling direct in behandeling.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op dusdanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor hun milieusticker. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verliezen of vergeten van een milieusticker voor hun bezoek aan een land met een milieuzone.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk bij een boete wegens het niet hebben van een juiste milieusticker. De milieustickers worden aangevraagd op basis van gegevens die u invult via het bestelformulier.